Branddetectie Home Wat doen wij Onze werkwijze Projecten Branddetectie Certificering Downloads Contact
© Tion Installatie Techniek. 2017

Technische Installatie en Ondersteuning

Brandmelding en certificering     De brandweer namens de gemeente (= eisende partij), maar ook steeds vaker de verzekeraar eist dat brandmeldinstallaties aangelegd moeten worden conform de Regeling Brandmeldinstallaties. Deze regeling is sinds 1997 van kracht en wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). De doelstelling van de regeling is een bepaald kwaliteitsniveau te verkrijgen. Tot 2012 kennen we de ‘Regeling Brandmeldinstallaties 2002' van het NCP. Dit is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem, samengesteld door en voor alle bij brandbeveiliging betrokken marktpartijen. De eisende partij, vaak de brandweer of een verzekeringsmaatschappij, legt vooraf de uitgangspunten in een Programma van Eisen (PVE) vast. Op basis van dit document worden brandmeldinstallaties voorzien van een productcertificaat. Vanaf 1 april 2012 moeten brandmeldinstallaties worden gecertificeerd op basis van het CCV ‘Inspectieschema Brandmeldinstallaties'. Dit geldt alleen indien het Bouwbesluit dit voor dat bouwwerk verplicht stelt. In tegenstelling tot de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, wordt bij het CCV Inspectieschema Brandmeldinstallaties naar de installatie gekeken in samenhang met andere installaties, de bouwkundige en de organisatorische maatregelen. Nadat een installatie is gecertificeerd dient periodiek (veelal elk jaar) dit certificaat te worden verlengd. Dit kwaliteitsniveau geldt zowel voor het geleverd werk als voor de bedrijven en personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een brandmeldinstallatie. In de regeling worden eisen gesteld aan de apparatuur, de projectering en het installeren hiervan. Indien de brandmeldinstallatie aan de gestelde eisen voldoet wordt een inspectiecertificaat afgegeven. Tion is erkend en gecertificeerd als branddetectiebedrijf voor het projecteren, certificeren en onderhouden van brandmeldinstallaties. De verschillende fasen van het tot stand komen van een gecertificeerde installatie zijn:  1: Opstellen Programma van eisen (PvE) Om vast te stellen in welke vorm een systeem noodzakelijk is en om een certificaat te kunnen afgeven is het noodzakelijk om vooraf een PvE op te stellen voordat een offerte kan worden gemaakt. Hierin worden de eisen geformuleerd gebaseerd op de wettelijke regelgeving zoals het bouwbesluit, de bouwverordening, normen en hiervoor geldende richtlijnen. Het PvE moet worden opgesteld door een projecteringsdeskundige. Indien er twee eisende partijen zijn (b.v. brandweer en verzekeraar) moet volgens de Regeling Brandmeldinstallaties een erkende PvE-opsteller het PvE opstellen. In dit PvE wordt de omvang van het systeem bepaalt zoals alleen handmelders of gedeeltelijke bewaking. Maar ook wordt bepaald of en hoe ontruimingsalarm moet worden aangestuurd. Het concept PvE wordt voor goedkeuring aangeboden aan alle partijen, die het ondertekenen bij akkoord waardoor de basis vastligt. Dan pas kan een offerte voor een brandmeldsysteem worden opgemaakt 2: Projectering Voor het maken van een op het project afgestemde offerte is het noodzakelijk dat bij de aanvraag voor een brandmeldinstallatie de juiste informatie wordt aangeleverd. Zoals het programma van eisen en een set bouwkundige tekening(en) schaal 1:100 of 1:200. Voor bestaande projecten is het vaak wenselijk de situatie ter plaatse door een projecteringsdeskundige van Tion te laten opnemen. Met deze informatie wordt op basis van regelgeving en normering de juiste projectering verricht en een op het project afgestemde offerte gemaakt. 3: Levering Na uw opdracht wordt het project zorgvuldig voorbereid. In samenspraak wordt de aanvang van de installatiewerkzaamheden vastgesteld en zullen de benodigde onderdelen worden geleverd. Indien Tion zelf niet het installerende bedrijf is zal het installerende bedrijf worden ondersteund d.m.v. projectbegeleiding, installatievoorschriften en mogelijk door specialisten van Tion ter plaatse. Alle te leveren producten voldoen aan de NEN EN 54, waardoor ze toepasbaar zijn in gecertificeerde brandsystemen. 4: Installeren In dit stadium wordt de brandmeldinstallatie aangelegd waarbij eventuele brandweerpanelen, koppeling op andere systemen en diverse sturingen in nauw overleg met de elektrotechnisch installateur en Tion worden gerealiseerd. Tevens worden indien gewenst de afspraken gemaakt voor het gezamenlijk inbedrijf stellen van de installatie. De brandmeldinstallatie dient te worden aangelegd door een ”Erkend Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties”. 5: Inbedrijfstelling De inbedrijfstelling vindt plaats nadat de gehele brandmeldinstallatie is geïnstalleerd en getest. Ook de verschillende installaties zoals deurmagneten, liften, ventilatie en de doormelding zijn gerealiseerd. Tijdens de inbedrijfstelling worden alle melders, signaleringen, signaalgevers en de sturingen getest en zullen eventueel optredende storingen worden verholpen. Door Tion zal een rapport van oplevering worden opgesteld waarin alle voor de installatie relevante gegevens worden gecontroleerd en beoordeeld. Indien er geen ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd, zal dit rapport door Tion naar KIWA/NCP worden gestuurd met het verzoek voor deze installatie een certificaat te mogen afgeven. 6: Oplevering Tijdens de oplevering zal de gebruiker worden geïnstrueerd over de werking en bediening van het systeem. De brandmeldinstallatie kan eventueel gezamenlijk met de brandweer worden getest op werking en of meldingen op hun meldkamer worden ontvangen. Afhankelijk van het certificerinssegment (risicoklasse) zal de installatie tevens door een onafhankelijk inspectiebureau worden gecontroleerd. Bij een positieve beoordeling mag het certificaat door Tion worden afgegeven. Deze steekproefinspectie van de brandmeldinstallatie dient te worden uitgevoerd door een “Erkende Inspectie Instelling”. 7: Onderhoud en service  Na in dienst stellen blijft het belangrijk dat het systeem goed blijft functioneren. Zo zal een Opgeleid Persoon (OP) in uw bedrijf of instelling het beheer van de installatie overnemen. Tion kan zorgen voor de benodigde cursus / uitleg van de Opgeleide Personen. Daarnaast wordt het systeem periodiek op contractbasis gecontroleerd door een Deskundig Persoon (DP) van Tion. Indien het certificaat zal verlopen maakt de DP een onderhoudsrapport op. Bij gebreken wordt een offerte gestuurd voor de noodzakelijke acties. Is alles in orde, dan verzoekt Tion aan het inspectiebedrijf of het certificaat wederom verstrekt mag worden. Afhankelijk van de inspectiefrequentie genoemd in het PvE zal een inspecteur een steekproefkeuring kunnen houden. Als alles in orde is kan Tion wederom overgaan tot het uitreiken van het certificaat.
Solar Security Plus Dealer
Security plus dealer Solar: - Siemens Sinteso (licentie) - Siemens Cerberus - Siemens conventioneel FC10 - List sensorkabel - Wagner ASD Systemen
Overige ondersteuning
Verder ondersteunen wij: - Notifier NF30/NF50 - Notifier NF3000 - Notifier Pearl - Notifier NFS2-8 - Morley DX/ZX - TEF Orion - TEF Junior 1-2 Loops - TEF Juno-Net 1-96 loops - NSC F1 - NSC F2 - Titanus Pro-Sens - Titanus Top-Sens - Titanus Micro-Sens - Titanus Super-Sens - Titanus Rack-Sens - ILS-1 / ILS-2 - IAS-1 / IAS-2 - IFT-P - IFT-1 / IFT-4 / IFT-6 / IFT-15 - Firebeam - Thermische Detectiekabel - Vesda - List Sensorkabel - OSID ; Open-area Smoke Imaging   Detection
Branddetectie